Přihláška pro vystavovatele/prodejce 

9. Slavnosti moravského uzeného a vína 2021, hrad Veveří Brno - předběžný náhradní termín listopad 2021 

Covid úřaduje a ještě nějakou dobu asi bude. Křišťálovou kouli nemáme a tak děláme, že se nic neděje, i když jsme tradiční předjarní termín museli zrušit. Klidně pošlete přihlášku, uvidíme, jak se situace vyvine. 

Soutěž o nejlepší domácí uzené (neprofesionálové) má přihlášku ZDE. 

Přihláška pro vystavovatele/prodejce

Odesláním přihlášky vyjadřujete SOUHLAS se základními i všeobecnými podmínkami uvedenými dále a potvrzujete, že jste oprávněn(a) přihlášku podat.

Ceník a základní podmínky

Ceny jsou uvedeny jako konečné, pořadatel není plátcem DPH. Ceny jsou uvedeny za oba dny celkem. Pro individuální ceny kontaktujte pořadatele. 

S ohledem na nejistou situaci kvůli covidu budeme faktury odesílat až v momentě, kdy bude jasné, že se akce bude konat. Vyhrazujeme si právo změny termínu.  


JSME UZENÁŘSKÁ FIRMA soutěžící o titul uzenářského krále roku - max. 1 prodejní místo 3x6 m, vlastní stánek nebo pojízdná prodejna, připojení k síti 220V po oba dny - startovné činí 5 000 Kč za oba dny (prodávat lze pouze studené výrobky); 

JSME VINAŘSTVÍ - max. 1 prodejní místo 2x2 m ve speciálním vytápěném stanu (vybavení dodává pořadatel, tj. 1 pivní set, degustační sklo, myčky skla, katalog) = 2 000 Kč za oba dnyCHCEME NAVÍC NABÍZET SVAŘENÉ VÍNO - pouze první tři vinařství - rozhoduje pořadí přihlášek; připojení k síti 220V po oba dny = 2 000 Kč za oba dny; 

NABÍZÍME OBČERSTVENÍ K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ - 1 prodejní místo venkovní max. 3x3 m = 3000 Kč za oba dny; přípojka 220V plus 200 Kč/den; 

  • vyloučen je prodej alkoholických nápojů;   
  • při posuzování přihlášek dáme přednost těm prodejcům, kteří nebudou potřebovat elektrickou přípojku; možný je např. plynový ohřev na vlastní náklady; 

NABÍZÍME POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY - nejsou určeny k přímé spotřebě - 1 prodejní místo venkovní max. 3x3 m = 2000 Kč za oba dny; přípojka 220V plus 200 Kč/den; 

  • vyloučen je prodej tuzemských uzenářských výrobků;  
  • vyloučen je prodej alkoholických nápojů;   

JSEM ŘEMESLNÍK nebo nabízím nepotravinářský sortiment - 1 prodejní místo venkovní max. 3x3 m = 1000 Kč za oba dny;

JSEM NEPROFESIONÁL A CHCI SOUTĚŽIT O TITUL "NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ UZENÉ"  - klikněte SEM

Pro všeobecné podmínky účasti sjeďte níže

Všeobecné podmínky účasti

I. Pořadatel akce

EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM (ECEAT)

Sídlo: Radniční 14, 66601 Tišnov, IČ 687 28 948

Pořadatel je neplátce DPH

II. Vystavovatel

Vystavovatelé jsou právnické a fyzické osoby, které vyplnily přihlášku k účasti a kterým pořadatel potvrdil účast na akci.

III. Přihláška k účasti, přidělování výstavních /prodejních ploch

1. Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro vystavovatele závazná.

2. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

3. Pořadatel po vyhodnocení přihlášky zašle vybraným vystavovatelům Potvrzení o umístění expozice a zpravidla i Podrobné technické instrukce.

4. Vystavovatel se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí. K případné změně domluvených podmínek a postupů je nutné předchozí schválení pořadatele.

5. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

IV.  Reklama

1. Ceny se řídí aktuálním ceníkem. Volejte 603 837 063, mailujte michal@eceat.cz

V. Sankční podmínky

1. Vystavovatel může písemně bez sankce svou účast zrušit do 20 kalendářních dnů před termínem konání akce. Za rozhodný termín se považuje datum prokazatelného doručení výpovědi pořadateli.

2. V případě, že vystavovatel svou účast zruší méně než 20 kalendářních dnů před konáním akce, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč. .

3. V případě porušení ustanovení čl. III, odst. 5 souhlasí vystavovatel se smluvní pokutou 50 000 Kč, kterou uhradí neprodleně na základě písemné výzvy pořadatele. 

VI. Zboží a exponáty

1. Vystavovatel garantuje, že jím vystavované a prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Vystavovatel se nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídkou na akci od sortimentu, který uvedl v Přihlášce. V opačném případě je pořadatel oprávněn vykázat vystavovatele okamžitě a bez náhrady z akce.

3. Odpovědní pracovníci vystavovatele nebo jimi pověřené osoby musí být přítomny na stánku po celou provozní dobu akce.

VII. Povinnosti vystavovatele

1. Vystavovatel je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením.

2. Vystavovatel je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany a pořadatele akce.

3. V případě, že se vystavovatel účastní na akci vlastním stánkem, je povinen dohodnout podrobnosti s pořadatelem nejpozději tři týdny před zahájením.

4. Vystavovatel je povinen si zajistit vhodné osvětlení stánku odpovídající povaze stánku, charakteru zboží a roční a denní době.

5. Vystavovatel odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrátit je po skončení akce nepoškozená. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu, nebo uhradit vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.

6. Vystavovatel odpovídá za bezvadný technický stav jím používaných zařízení a garantuje jejich soulad s příslušnými technickými normami, jakož i řádný způsob použití předepsaný výrobcem. 

7. Vystavovatel bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů, rychlovarných konvic a podobných zařízení, jejichž použití nebylo řádně dohodnuto s pořadatelem. Nerespektování tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání vystavovatele bez náhrady z akce.

VIII. Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím skončení.

2. Pořadatel doporučuje vystavovateli pojistit exponáty, zboží, vybavení a zařízení při dopravě na místo určení a po dobu trvání akce. Za účelem zamezení krádeží pořadatel doporučuje vystavovateli po celou dobu akce, montáže a demontáže zajistit na stánku účast minimálně 1 osoby. Eventuální náhradu škody vystavovatel uplatní výhradně u své pojišťovny, kde uzavřel pojištění, nikoliv u pořadatele.

IX. Propagace, inzerce, nápisy

1. Vystavovatel je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici/prodejním místě.

2. Vystavovatel má možnost propagovat své výrobky a služby mimo vlastní expozici/prodejní místo dle dohody s pořadatelem (tel. 603 837 063, mail: michal@eceat.cz).

X. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis maior") nemůže zahájit akci, zajistit konání akce nebo její části v celém výstavním prostoru či jeho části nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Není-li stanoveno jinak, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto "Všeobecných podmínek účasti" vyloučit vystavovatele z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod, nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.

3. Pořadatel zpravidla vydává doplňující Podrobné technické instrukce a vystavovatel je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění otevírací doby, doby nakládky a vykládky atd.

4. "Všeobecné podmínky účasti" jakož i případné "Podrobné technické instrukce" jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Smluvní vztahy se řídí českým právem. Nepodaří-li se spory mezi smluvními stranami urovnat jednáním, bude o sporech rozhodovat věcně a místně příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře ČR.

5. Vystavovatel zasláním přihlášky na akci souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.