Přihláška pro vystavovatele/prodejce 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE UKONČEN, KAPACITA JE PLNÁ. 

Přihláška pro vystavovatele/prodejce

Odesláním přihlášky vyjadřujete SOUHLAS se základními i všeobecnými podmínkami uvedenými dále a potvrzujete, že jste oprávněn(a) přihlášku podat.

Ceník a základní podmínky

Ceny jsou uvedeny jako konečné, pořadatel není plátcem DPH. Ceny jsou uvedeny za oba dny celkem. Pro individuální ceny kontaktujte pořadatele. 

S ohledem na nejistotu v souvislosti s covidem budeme faktury odesílat až v momentě, kdy bude jasné, že se akce bude konat. Vyhrazujeme si právo změny termínu.  


  • JSME UZENÁŘSKÁ FIRMA soutěžící o titul uzenářského krále roku - max. 1 prodejní místo 3x6 m, vlastní stánek nebo pojízdná prodejna, připojení k síti 220V po oba dny - startovné činí 6 000 Kč za oba dny (prodávat lze pouze studené výrobky); 
  • JSME VINAŘSTVÍ - max. 1 prodejní místo 2x2 m ve speciálním vytápěném stanu (vybavení dodává pořadatel, tj. 1 pivní set, degustační sklo, myčky skla, katalog) = 3 000 Kč za oba dny; CHCEME NAVÍC NABÍZET  TAKÉ SVAŘENÉ VÍNO - pouze první tři vinařství, rozhoduje pořadí přihlášek; připojení k síti 220V po oba dny = + 1000 Kč za oba dny; 
  • NABÍZÍME OBČERSTVENÍ K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ - 1 prodejní místo max. 3x3 m venkovní  = 4000 Kč za oba dny; přípojka 220V plus 1000 Kč za oba dny; vyloučen je prodej alkoholických nápojů a uzenin/uzenářských výrobků; při posuzování přihlášek dáme přednost těm prodejcům, kteří nebudou potřebovat elektrickou přípojku; možný je např. plynový ohřev na vlastní náklady; 
  • NABÍZÍME POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY, které nejsou určeny k přímé spotřebě - 1 prodejní místo max. 3x3 m venkovní = 2000 Kč za oba dny; přípojka 220V plus 400 Kč za oba dny; vyloučen je prodej tuzemských uzenářských výrobků;  vyloučen je prodej alkoholických nápojů;   
  • JSEM ŘEMESLNÍK nebo nabízím NEPOTRAVINÁŘSKÝ SORTIMENT - 1 prodejní místo max. 3x3 m venkovní = 1000 Kč za oba dny;
  • CHCI SOUTĚŽIT O TITUL "NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ UZENÉ"  - klikněte SEM


Pro všeobecné podmínky účasti sjeďte níže

Všeobecné podmínky účasti

I. Pořadatel akce

EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM (ECEAT)

Sídlo: Radniční 14, 66601 Tišnov, IČ 687 28 948

Pořadatel je neplátce DPH

II. Vystavovatel/prodejce

Vystavovatelé/prodejci jsou právnické a fyzické osoby, které vyplnily přihlášku k účasti a kterým pořadatel potvrdil účast na akci.

III. Přihláška k účasti, přidělování výstavních /prodejních ploch

1. Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro vystavovatele/prodejce závazná.

2. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

3. Pořadatel po vyhodnocení přihlášky zašle vybraným vystavovatelům/prodejcům potvrzení o umístění expozice a zpravidla i Podrobné technické instrukce.

4. Vystavovatel/prodejce se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí. K případné změně domluvených podmínek a postupů je nutné předchozí schválení pořadatele.

5. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel/prodejce přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

IV.  Reklama

1. Ceny se řídí aktuálním ceníkem. Volejte 603 837 063, mailujte michal@eceat.cz

V. Sankční podmínky

1. Vystavovatel/prodejce může písemně bez sankce svou účast zrušit do 20 kalendářních dnů před termínem konání akce. Za rozhodný termín se považuje datum prokazatelného doručení výpovědi pořadateli.

2. V případě, že vystavovatel/prodejce svou účast zruší méně než 20 kalendářních dnů před konáním akce, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč. .

3. V případě porušení ustanovení čl. III, odst. 5 souhlasí vystavovatel/prodejce se smluvní pokutou 50 000 Kč, kterou uhradí neprodleně na základě písemné výzvy pořadatele. 

VI. Zboží a exponáty

1. Vystavovatel/prodejce garantuje, že jím vystavované a prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Vystavovatel/prodejce se nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídkou na akci od sortimentu, který uvedl v Přihlášce. V opačném případě je pořadatel oprávněn vykázat vystavovatele/prodejce okamžitě a bez náhrady z akce.

3. Odpovědní pracovníci vystavovatele/prodejce nebo jimi pověřené osoby musí být přítomny na stánku po celou provozní dobu akce.

VII. Povinnosti vystavovatele

1. Vystavovatel/prodejce je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením.

2. Vystavovatel/prodejce je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany a pořadatele akce.

3. V případě, že se vystavovatel/prodejce účastní na akci vlastním stánkem, je povinen dohodnout podrobnosti s pořadatelem nejpozději tři týdny před zahájením.

4. Vystavovatel/prodejce je povinen si zajistit vhodné osvětlení stánku odpovídající povaze stánku, charakteru zboží a roční a denní době.

5. Vystavovatel/prodejce odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrátit je po skončení akce nepoškozená. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel/prodejce povinen uvést do původního stavu, nebo uhradit vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.

6. Vystavovatel/prodejce odpovídá za bezvadný technický stav jím používaných zařízení a garantuje jejich soulad s příslušnými technickými normami, jakož i řádný způsob použití předepsaný výrobcem. 

7. Vystavovatel/prodejce bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů, rychlovarných konvic a podobných zařízení, jejichž použití nebylo řádně dohodnuto s pořadatelem. Nerespektování tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání vystavovatele/prodejce bez náhrady z akce.

VIII. Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli/prodejci ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím skončení.

2. Pořadatel doporučuje vystavovateli/prodejci pojistit exponáty, zboží, vybavení a zařízení při dopravě na místo určení a po dobu trvání akce. Za účelem zamezení krádeží pořadatel doporučuje vystavovateli/prodejci po celou dobu akce, montáže a demontáže zajistit na stánku účast minimálně 1 osoby. Eventuální náhradu škody vystavovatel/prodejce uplatní výhradně u své pojišťovny, kde uzavřel pojištění, nikoliv u pořadatele.

IX. Propagace, inzerce, nápisy

1. Vystavovatel/prodejce je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici/prodejním místě.

2. Vystavovatel/prodejce má možnost propagovat své výrobky a služby mimo vlastní expozici/prodejní místo dle dohody s pořadatelem (tel. 603 837 063, mail: michal@eceat.cz).

X. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis maior") nemůže zahájit akci, zajistit konání akce nebo její části v celém výstavním prostoru či jeho části nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele/prodejce zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli/prodejci žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Není-li stanoveno jinak, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto "Všeobecných podmínek účasti" vyloučit vystavovatele/prodejce z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli/prodejci žádný nárok na náhradu případných škod, nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.

3. Pořadatel zpravidla vydává doplňující Podrobné technické instrukce a vystavovatel/prodejce je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění otevírací doby, doby nakládky a vykládky atd.

4. "Všeobecné podmínky účasti" jakož i případné "Podrobné technické instrukce" jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Smluvní vztahy se řídí českým právem. Nepodaří-li se spory mezi smluvními stranami urovnat jednáním, bude o sporech rozhodovat věcně a místně příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře ČR.

5. Vystavovatel/prodejce zasláním přihlášky na akci souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.