Předběžná přihláška

Příjem přihlášek ukončen 


Základní podmínky účasti

  PRO UZENÁŘSKÉ FIRMY soutěžící o titul UZENÁŘSKÉHO KRÁLE : 
 • Akce je určena výhradně pro malé podniky (zaměstnávající méně než 50 osob) a mikropodniky (zaměstnávající méně než 10 osob); 
 • Uzenářská firma musí disponovat vlastním regulérním výrobním a prodejním zázemím (výrobna a nejméně jedna prodejna) a vlastním výrobním programem, kdy vlastní výrobky tvoří převážnou část prodejního sortimentu; současně požadujeme doložit link na webové stránky, e-shop, případně sociální sítě; přihlášky firem pracujících na bázi nákup/prodej výrobků a distribuující výrobky nejasného původu ("nárazová garážová výroba") nebudou akceptovány; 
 • Maximální počet soutěžících firem je 8; 
 • Každé firmě zajistí pořadatel jednotné prodejní místo (prodejní stan) rozměru 3*6m; vnitřní vybavení je v režii samotné firmy; 
 • Prodávat lze pouze samotné studené výrobky, prodej teplého či studeného občerstvení a prodej nápojů je vyloučen.  


  PRO VINAŘSTVÍ:
 • Akce je určena výhradně pro registrované výrobce (ust. § 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb.), tj. vinařství rodinného charakteru, resp. malá vinařství (do 50 000 l/rok) a střední vinařství (50 001 - 250 000 l/rok);
 • Vinařství musí disponovat vlastním výrobním programem (výroba vín) a vlastním výrobním a prodejním zázemím; přihlášky firem bez registrace a subjektů pracujících na bázi nákup/prodej výrobků nebudou akceptovány;
 • Maximální počet vinařství na akci je 15; 
 • Každé firmě zajistí pořadatel jednotné prodejní místo o rozměru min. 2*2 m ve vytápěném vinařském stanu a příslušné vybavení (tj. 1 pivní set, degustační sklo, myčky skla, katalog); 
 • Prodávat lze pouze víno z vlastní produkce a doplňkový sortiment, tj. svařené víno, vinné želé, vinné cukrovinky apod.; prodej občerstvení a nápojů kromě vína je vyloučen.

SPOLEČNÉ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VŠECHNY PRODEJCE  ("STÁNKAŘE"), VYJMA UZENÁŘSKÝCH FIREM A VINAŘSTVÍ 

Jelikož se v roce 2024 jedná o jubilejní 10. ročník akce, klademe zvýšený důraz na estetický dojem z pohledu návštěvníka. 

Proto pokud nebude dohodnuto jinak, zajistí pořadatel každému prodejci jednotný prodejní stánek rozměru cca 1,5*2m, případně 3*3m; pokud bude prodejce požadovat více než jeden stánek, pak se cena za prodejní stánek vynásobí počtem požadovaných prodejních stánků; vnitřní vybavení je v režii samotného prodejce. 

  PRODEJ OBČERSTVENÍ K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ 
 • Občerstvením k přímé spotřebě se rozumí  občerstvení teplé či studené včetně nápojů vyráběné a konzumované přímo na místě;
 • Prodej teplých uzenin a uzenářských výrobků podléhá zvláštnímu režimu, v případě zájmu o jejich prodej to uveďte v předběžné přihlášce, nebo volejte 603 837 063 nebo mailujte michal@eceat.cz; 
 • Prodej nápojů (piva, vína, lihovin, nealko, kávy) podléhá zvláštnímu režimu, v případě zájmu o jejich prodej to uveďte v předběžné přihlášce, nebo volejte 603 837 063 nebo mailujte michal@eceat.cz;
 • Při posuzování přihlášek dáme přednost těm prodejcům, kteří nebudou potřebovat elektrickou přípojku; možný je např. plynový ohřev na vlastní náklady;
  PRODEJ POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, které nejsou určeny k přímé spotřebě 
 • Potravinářskými výrobky se rozumí výrobky, které nejsou vyráběny přímo na místě a jsou zpravidla zabaleny;
 • Vyloučen je prodej tuzemských uzenářských výrobků. Prodej nápojů a zahraničních uzenářských výrobků podléhá zvláštnímu režimu, volejte 603 837 063 nebo mailujte michal@eceat.cz; 

PRODEJ ´ŘEMESLNÝCH A NEPOTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

 • Sortiment není omezen, pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout prodejce, jehož sortiment neodpovídá charakteru akce. 


Všeobecné podmínky účasti

I. Pořadatel akce

EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM (ECEAT)

Sídlo: Radniční 14, 66601 Tišnov, IČ 687 28 948

Pořadatel je neplátce DPH

II. Vystavovatel/prodejce

Vystavovatelé/prodejci jsou právnické a fyzické osoby, které vyplnily přihlášku k účasti, a kterým pořadatel potvrdil účast na akci.

III. Přihláška k účasti, přidělování výstavních /prodejních ploch

1. Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro vystavovatele/prodejce závazná.

2. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

3. Pořadatel po vyhodnocení přihlášky zašle vybraným vystavovatelům/prodejcům potvrzení o umístění expozice a zpravidla i Podrobné technické instrukce.

4. Vystavovatel/prodejce se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí. K případné změně domluvených podmínek a postupů je nutné předchozí schválení pořadatele.

5. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel/prodejce přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

IV.  Reklama

1. Ceny se řídí aktuálním ceníkem. Volejte 603 837 063, mailujte michal@eceat.cz

V. Sankční podmínky

1. Vystavovatel/prodejce může písemně bez sankce svou účast zrušit do 20 kalendářních dnů před termínem konání akce. Za rozhodný termín se považuje datum prokazatelného doručení výpovědi pořadateli.

2. V případě, že vystavovatel/prodejce svou účast zruší méně než 20 kalendářních dnů před konáním akce, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč. .

3. V případě porušení ustanovení čl. III, odst. 5 souhlasí vystavovatel/prodejce se smluvní pokutou 50 000 Kč, kterou uhradí neprodleně na základě písemné výzvy pořadatele. 

VI. Zboží a exponáty

1. Vystavovatel/prodejce garantuje, že jím vystavované a prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Vystavovatel/prodejce se nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídkou na akci od sortimentu, který uvedl v Přihlášce. V opačném případě je pořadatel oprávněn vykázat vystavovatele/prodejce okamžitě a bez náhrady z akce.

3. Odpovědní pracovníci vystavovatele/prodejce nebo jimi pověřené osoby musí být přítomny na stánku po celou provozní dobu akce.

VII. Povinnosti vystavovatele

1. Vystavovatel/prodejce je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením.

2. Vystavovatel/prodejce je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany a pořadatele akce.

3. V případě, že se vystavovatel/prodejce účastní na akci vlastním stánkem, je povinen dohodnout podrobnosti s pořadatelem nejpozději tři týdny před zahájením.

4. Vystavovatel/prodejce je povinen si zajistit vhodné osvětlení stánku odpovídající povaze stánku, charakteru zboží a roční a denní době.

5. Vystavovatel/prodejce odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrátit je po skončení akce nepoškozená. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel/prodejce povinen uvést do původního stavu, nebo uhradit vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.

6. Vystavovatel/prodejce odpovídá za bezvadný technický stav jím používaných zařízení a garantuje jejich soulad s příslušnými technickými normami, jakož i řádný způsob použití předepsaný výrobcem. 

7. Vystavovatel/prodejce bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů, rychlovarných konvic a podobných zařízení, jejichž použití nebylo řádně dohodnuto s pořadatelem. Nerespektování tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání vystavovatele/prodejce bez náhrady z akce.

VIII. Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli/prodejci ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím skončení.

2. Pořadatel doporučuje vystavovateli/prodejci pojistit exponáty, zboží, vybavení a zařízení při dopravě na místo určení a po dobu trvání akce. Za účelem zamezení krádeží pořadatel doporučuje vystavovateli/prodejci po celou dobu akce, montáže a demontáže zajistit na stánku účast minimálně 1 osoby. Eventuální náhradu škody vystavovatel/prodejce uplatní výhradně u své pojišťovny, kde uzavřel pojištění, nikoliv u pořadatele.

IX. Propagace, inzerce, nápisy

1. Vystavovatel/prodejce je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici/prodejním místě.

2. Vystavovatel/prodejce má možnost propagovat své výrobky a služby mimo vlastní expozici/prodejní místo dle dohody s pořadatelem (tel. 603 837 063, mail: michal@eceat.cz).

X. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis maior") nemůže zahájit akci, zajistit konání akce nebo její části v celém výstavním prostoru či jeho části nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele/prodejce zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli/prodejci žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Není-li stanoveno jinak, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto "Všeobecných podmínek účasti" vyloučit vystavovatele/prodejce z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli/prodejci žádný nárok na náhradu případných škod, nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.

3. Pořadatel zpravidla vydává doplňující Podrobné technické instrukce a vystavovatel/prodejce je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění otevírací doby, doby nakládky a vykládky atd.

4. "Všeobecné podmínky účasti" jakož i případné "Podrobné technické instrukce" jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Smluvní vztahy se řídí českým právem. Nepodaří-li se spory mezi smluvními stranami urovnat jednáním, bude o sporech rozhodovat věcně a místně příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře ČR.

5. Vystavovatel/prodejce zasláním přihlášky na akci souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.

Cenové podmínky účasti

Ceny za oba dny včetně DPH, nejsme plátci    

UZENÁŘSKÉ FIRMY

 • Jednotný stánek 3*6 m 7000 Kč za oba dny
 • Roštová podlaha (na objednávku, uveďte v přihlášce) 4000 Kč za oba dny
 • Přípojka 220V v ceně stánku
 • Označení vystavovatele v ceně stánku
 • Vnitřní vybavení v režii vystavovatele.

VINAŘSTVÍ

 • Pivní set 2m umístěný ve vinařském stanu, 4000 Kč za oba dny
 • Přípojka 220V do 1 kW v ceně stánku
 • Prodej svařeného vína (první tři přihlášení) plus 2000 Kč za oba dny
 • Označení vystavovatele v režii vystavovatele
 • Vnitřní vybavení v režii vystavovatele
 • Degustační sklo zajistí organizátor.

PRODEJ OBČERSTVENÍ

 • Prodejní místo velikosti 3x3 m / 5000 Kč za oba dny plus povinně jednotný stánek dodávaný organizátorem (cca 1,5*2m bez podlážky + 2500 Kč za oba dny nebo 3*3m bez podlážky + 4000 Kč za oba dny
 • POKUD VLASTNÍTE NŮŽKOVÝ STAN 3*3M V BÍLÉ NEBO ČERNÉ BARVĚ V DOBRÉM STAVU, UVEĎTE TO PROSÍM V PŘIHLÁŠCE; V TOMTO PŘÍPADĚ VÁM NEBUDEME STÁNEK DODÁVAT A ÚČTOVAT; JINÉ BARVY STÁNKŮ BOHUŽEL NEMŮŽEME AKCEPTOVAT
 • Označení vystavovatele v ceně stánku
 • Vnitřní vybavení v režii vystavovatele
 • Přípojka 220 do 1kW + 1000 Kč za oba dny
 • Přípojka 220 max. 1 - 10kW + 2000 Kč za oba dny

PRODEJ POTRAVIN

 • Prodejní místo velikosti 3x3 m /3000 Kč za oba dny plus povinně jednotný stánek dodávaný organizátorem (cca 1,5*2m bez podlážky + 2500 Kč za oba dny nebo 3*3m bez podlážky + 4000 Kč za oba dny
 • POKUD VLASTNÍTE NŮŽKOVÝ STAN 3*3M V BÍLÉ NEBO ČERNÉ BARVĚ V DOBRÉM STAVU NEBO DŘEVĚNÝ ŘEMESLNÝ STÁNEK, UVEĎTE TO PROSÍM V PŘIHLÁŠCE; V TOMTO PŘÍPADĚ VÁM NEBUDEME STÁNEK DODÁVAT A ÚČTOVAT; JINÉ BARVY STÁNKŮ BOHUŽEL NEMŮŽEME AKCEPTOVAT
 • Označení vystavovatele v ceně stánku
 • Vnitřní vybavení v režii vystavovatele
 • Přípojka 220 do 1kW + 1000 Kč za oba dny
 • Přípojka 220 max. 1 - 10kW + 2000 Kč za oba dny

ŘEMESLNÍK/NEPOTRAVINÁŘSKÝ  SORTIMENT
 • Prodejní místo velikosti 3x3 m / 1000 Kč za oba dny plus povinně jednotný stánek dodávaný organizátorem (cca 1,5*2m bez podlážky + 2500 Kč za oba dny nebo 3*3m bez podlážky + 4000 Kč za oba dny
 • POKUD VLASTNÍTE NŮŽKOVÝ STAN 3*3M V BÍLÉ NEBO ČERNÉ BARVĚ V DOBRÉM STAVU NEBO DŘEVĚNÝ ŘEMESLNÝ STÁNEK, UVEĎTE TO PROSÍM V PŘIHLÁŠCE; V TOMTO PŘÍPADĚ VÁM NEBUDEME STÁNEK DODÁVAT A ÚČTOVAT; JINÉ BARVY STÁNKŮ BOHUŽEL NEMŮŽEME AKCEPTOVAT
 • Označení vystavovatele v ceně stánku
 • Vnitřní vybavení v režii vystavovatele
 • Přípojka 220 do 1kW + 1000 Kč
 • Přípojka 220 max. 1 - 10kW + 2000 Kč

Předběžná přihláška pro vystavovatele/prodejce

 • Odesláním předběžné přihlášky vyjadřujete  ZÁJEM O ÚČAST NA AKCI a SOUHLAS se základními i všeobecnými podmínkami uvedenými dále;
 • Současně potvrzujete, že JSTE OPRÁVNĚN(A) PŘIHLÁŠKU PODAT; 
 • Odesláním přihlášky nevzniká automatický nárok na účast na akci - pořadatel si vyhrazuje právo výběru z přihlášených subjektů s ohledem na kvalitu a rozsah dodaných informací v návaznosti na koncept akce.